Tập hợp các phiên bản của Pro Engineer

Pro/E là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số, có nhiều tính năng rất mạnh trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE, nó mang lai cho chúng ta các khả năng như:

- Mô hình hóa trực tiếp vật thể rắn

- Tạo các môdun bằng các khái niệm và phần tử thiết kế.

- Thiết kế thông số.

- Sử dụng cơ sở dữ liệu thống nhất.

- Có khả năng mô phỏng động học, động lực học kết cấu cơ khí.


PTC Pro/Engineer Wildfire 5.0 M60 Win 64
Link Download
PTC Pro/Engineer Wildfire 5.0 M60 Win 32

Link Download
Portable PTC Pro/Engineer Wildfire 5.0 M020
Link Download
PTC Pro/Engineer Wildfire 4.0 M220 Final
Link Download
 

Tag (từ khóa):

Xem thêm Phần mềm Creo Parametric

Tải phần mềm Creo Parametric 5

Tải phần mềm Creo parametric 5

Tải phần mềm Creo Parametric 4

Tải phần mềm Creo Parametric 4

Tập hợp các phiên bản của Pro Engineer

Tập hợp các phiên bản của Pro Engineer 

Tải phần mềm Creo Parametric 3.0 M20 (update M110)

Tải phần mềm Creo Parametric 3.0 M20