Video AutoCAD 2015

Bài 12: In bằng layout trong Autocad 2015

20/08/2015
Bài 12: In bằng layout trong autocad

Bài 11: Cài đặt nét in trong bản vẽ Autocad 2015

20/08/2015
Bài 11: Cài đặt nét in trong bản vẽ Autocad 2015

Bài 10: Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ Autocad 2015

20/08/2015
Bài 10: Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ Autocad 2015

Bài 9 - Soạn văn bản với lệnh Text AutoCAD 2015

20/08/2015
Bài 9 - Soạn văn bản với lệnh Text

Bài 8 - Sử dụng thanh công cụ ghi kích thước Dimension

20/08/2015
Bài 8 - Sử dụng thanh công cụ ghi kích thước Dimension

Bài 7: Thiết lập đường đo kích thước Dimension

20/08/2015
Bài 7: Thiết lập đường đo kích thước Dimension

Bài 6- Thiết lập và quản lý layer

20/08/2015
Bài 6- Thiết lập và quản lý layer

Bài 5 - Sử dụng thanh công cụ Modify

20/08/2015
Bài 5 - Sử dụng thanh công cụ Modify

Bài 4: Sử dụng thanh công cụ draw

20/08/2015
Bài 4: Sử dụng thanh công cụ draw